9 op de 10 bedrijven wil versneld verduurzamen

Uit recent onderzoek van ING blijkt dat maar liefst 9 op de 10 bedrijven duurzaamheid en versneld verduurzamen hoog op de agenda heeft staan. De belangrijkste drijfveer blijkt het verminderen van de CO2-uitstoot. Bijna een derde van de onderzochte ondernemers geeft aan fors te investeren in de verduurzaming van het bedrijf. Investeren – ook in een groenere bedrijfsvoering – doe je uiteraard het liefst zo voordelig mogelijk. Daarom hebben we de belangrijkste regelingen voor versneld verduurzamen voor je op een rijtje gezet.

Fiscale regelingen en subsidies

Er zijn zowel een aantal fiscale regelingen als subsidieregelingen beschikbaar voor bedrijven die dit en de aankomende jaren willen inversteren in een groenere bedrijfsvoering. Hieronder behandelen we als eerste de belangrijkste fiscale regelingen om vervolgens een aantal subsidieregelingen te behandelen. Mis je er een regeling of heb je vragen over een specifieke regeling, stel je vraag gerust op ons LinkedIn kanaal.

Fiscale regelingen ter bevordering verduurzaming

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die bedrijven stimuleert om te investeren in energiebesparende technologieën en duurzame energie. Ondernemingen die in aanmerking komen, kunnen profiteren van een extra aftrekpost op hun winst, wat resulteert in lagere belastingen. Dit maakt het aantrekkelijk om te investeren in innovatieve oplossingen zoals zonnepanelen, warmtepompen en energiezuinige apparatuur.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De MIA en Vamil zijn twee regelingen die bedrijven ondersteunen bij investeringen in milieuvriendelijke technologieën. MIA biedt een aftrek op de fiscale winst voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, terwijl Vamil bedrijven de mogelijkheid geeft om 75% van de investeringskosten willekeurig af te schrijven. Samen maken deze regelingen het mogelijk om snel en flexibel te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Hoewel de KIA niet specifiek gericht is op duurzaamheid, kan het wel een rol spelen bij investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Ondernemingen die investeren in bijvoorbeeld LED-verlichting, isolatie of zuinige apparatuur kunnen in aanmerking komen voor de KIA, waardoor een deel van de investering fiscaal aftrekbaar wordt.

Subsidieregelingen voor versneld verduurzamen

Naast fiscale regelingen bieden overheden subsidies aan voor bedrijven die versneld willen verduurzamen en investeren in duurzame bedrijfsvoering of in duurzame innovaties. Deze subsidies kunnen variëren van regionale ondersteuning tot nationale programma’s die specifiek gericht zijn op bepaalde sectoren. Hieronder vind je de belangrijkste.

SDE++
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Voor 2024 heeft het (demissionaire) kabinet 8 miljard euro uitgetrokken voor deze subsidie.

VEKI
VEKI staat voor Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie en is een subsidie voor bedrijven die CO2 besparende maatregelen willen nemen waarvan de werking inmiddels bewezen is en waarvan de terugverdientijd meer dan 5 jaar bedraagt. De subsidie is bedoeld voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het betreft dus geen demonstratieprojecten (zie hiervoor het volgende punt).

Voor de VEKI wordt een nieuwe aanvraagronde verwacht rond half maart maar deze is nog niet bevestigd.

DEI+
De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie is bedoeld voor bedrijven die in een innovatieve techniek om energie te besparen of CO2 uitstoot te verminderen, willen investeren of testen binnen hun bedrijf. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld afvang, gebruik en opslag van CO2, circulair omgaan met grondstoffen en materialen, minder energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energie, flexibel omgaan met energie of voor lokale infrastructuur als een stroom- of warmtenetwerk.

NIKI
Naast de VEKI en de DEI+ kennen we ook nog de NIKI. Dit staat voor Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie en is een extra subsidiepot van zo’n 240 miljoen euro bestemd voor grotere CO2 reducerende projecten die vaak vanwege hun unieke karakter niet in aanmerking komen voor een van de overige subsidies. Om in aanmerking te komen moeten deze projecten bijdragen aan het reduceren van CO2 en andere broeikasgassen in de industrie. Verder dient het project onder andere binnen de exploitatiefase van 10 jaar een significante CO2-reductie op te leveren en dient het project een onrendabele top te hebben, wat wil zeggen dat fossiele alternatieven commercieel rendabeler zijn.

ISDE
De ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing) is een subsidie voor energiebesparende maatregelen in een woning of en bedrijfspand. Daarom dus ook interessant voor bedrijven. Het budget voor de ISDE voor 2024 bedraagt 600 miljoen euro en de subsidie loopt tot 2030. Je kunt subsidie krijgen voor de inverstering in bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers en kleinschalige windturbines.

MIT
MIT is specifiek bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en staat voor mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Deze subsidie is specifiek in het leven geroepen om mkb’ers te helpen die innovaties ontwikkelen binnen de Topsectoren. Dat zijn sectoren waar Nederland in uitblinkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de creatieve industrie, watermanagement of de agrarische sector. Aangezien dit een regionale subsidie betreft, heeft iedere regio een eigen loket, budget, procedures en beoordelingscriteria. Binnen de MIT zijn er verschillende soorten projecten waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Zo kunnen mkb’ers subsidie krijgen voor het in kaart brengen van technische en economische risico’s van een innovatieproject maar ook voor samenwerkingsprojecten voor mkb’ers die samenwerken aan vernieuwing of ontwikkeling van een bepaald product.

AanZET
AanZET staat voor Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks en is een subsidie bestemd voor bedrijven die een nieuwe, volledig emissieloze vrachtauto willen kopen of leasen. Hou er rekening mee dat er een aantal wijzigingen voor AanZET 2024 zijn doorgevoerd. Zo kan een onderneming nu per werkdag nog slechts één subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtwagen. Deze subsidie is niet bedoeld voor lease-maatschappijen of bestuursorganen zoals gemeenten of provincies maar alleen voor ondernemingen of non-profits. Ook dient de vrachtwagen te vallen onder de voertuigclassificatie N2 met een gewicht hoger dan 4.250 kg of classificatie N3.

SEBA
De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s is vergelijkbaar met de AanZET zoals in het vorige punt besproken met het verschil dat het hier niet om een emissieloze vrachtauto maar om een emissieloze bedrijfsauto dient te gaan. Uiteraard zijn ook aan deze regeling weer specifieke eisen verbonden. Zo dient de aanvrager een ondernemer of non-profit te zijn, moet het gaan om een nieuwe emissieloze bedrijfsauto welke wordt aangedreven door een elektromotor en voor sommige bedrijfswagens geldt een minimale actieradius van 100 km. Hou in dat geval dus rekening met de accu want deze bepaalt voor een groot deel de actieradius.

SSEB
De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen richt zich primair op de bouwsector. Deze subsidie is in het leven geroepen voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (en emissie-arme) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen. Er is ook subsidie beschikbaar voor innovatieve ideeën die emissieloze bouwmachines en laadinfrastructuur verbeteren. De aanvraag voor SSEB start 5 maart 2024.

SAH
De Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen is een specifieke regeling voor bijvoorbeeld woningcorporaties en verhuurders van een of meerdere huurwoningen. Met deze subsidie kunnen verhuurders van huurwoningen voordelig hun woningbestand aardgasvrij maken. Het is wel van belang dat het om bestaande woningen gaat die binnen 6 jaar van het aardgas afgaan. Subsidie kan worden aangevraagd ter compensatie van aanpassingen in de woningen en de aansluitkosten op een warmtenet.

Het Nationaal Groeifonds
Met dit fonds investeert de Nederlandse overheid van 2021 tot 2025 een bedrag van 20 miljard euro in projecten die zorgen voor een zo groot mogelijke bijdrage aan duurzame en structurele economische groei. De projecten waarin wordt geïnvesteerd met het Nationaal Groeifonds zijn niet alleen goed voor het millieu maar ook voor de economie en maatschappij als geheel omdat ze bijdragen aan banengroei, een betere kwaliteit van leven en een betere concurrentiepositie van Nederland. De projecten waar het fonds zich op richt bevinden zich op twee terreinen:

Kennisontwikkeling en onderzoek

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Nationaal Groeifonds dient aan een aantal criteria te worden voldaan. Zo dient er onder andere sprake te zijn van een goede strategische onderbouwing en moet er een bijdrage geleverd worden aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Europese subsidies en regelingen

We hebben ons in deze lijst beperkt tot nationale regelingen en subsidies. Er zijn echter vanuit de Europese Unie ook verschillende initiatieven en subsidieregelingen waar Nederlandse bedrijven vaak indirect gebruik van kunnen maken. Zo is er bijvoorbeeld het Just Transition Fund of het financieringsprogramma LIFE. Deze en andere regelingen zullen we in apart artikel bespreken.

Gratis kennisdocument

Staat versneld verduurzamen ook bij jouw bedrijf inmiddels hoog op de agenda en/of wil je hier meer over weten? Lees dan ons gratis kennisdocument over fiscaal voordelig (versneld) verduurzamen.

Nextens en fiscale duurzaamheid

Nextens is al meer dan 60 jaar marktleider op het gebied van fiscale kennis en innovatie. Met onze fiscale software helpen we bedrijven dagelijks met hun fiscale uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld de vraag hoe je fiscaal voordelig versneld kunt verduurzamen. Met praktische fiscale kennis dus. Maar ook met handige rekentools, templates en checklists. Met Nextens heb je alle noodzakelijke tools in handen om niet alleen dagelijks door het fiscale landschap te navigeren maar ook om verder vooruit te kunnen kijken en te anticiperen op een steeds veranderende (fiscale) wereld.

The post 9 op de 10 bedrijven wil versneld verduurzamen appeared first on Nextens.