Vennootschapsbelastingplicht van lichamen op de schop

Vanaf 2025 verandert de vennootschapsbelastingplicht van lichamen door de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Deze beoogt om mismatches door kwalificatieverschillen zoveel mogelijk op te heffen. Deze mismatches kunnen resulteren in dubbele heffing waarbij de winst zowel op het niveau van de vennootschap als bij de achterliggende vennoten wordt belast of een dubbele niet-heffing.

Behandeling open CV

Een eerste belangrijke wijziging is dat open commanditaire vennootschappen voortaan als een transparant lichaam worden belast. De belasting wordt dan geheven van de achterliggende vennoten en er is geen vennootschaps- en bronbelasting meer verschuldigd. Tot eind 2024 is beslissend of voor de overdracht van de participaties toestemming van de overige vennoten is vereist. Als dat het geval is, is sprake van een transparant lichaam en als dat niet het geval is van een non-transparant lichaam dat aan vennootschapsbelasting is onderworpen. Hierdoor zou het aantal hybride mismatches moeten afnemen.

Overgangsrecht

Onder overgangsrecht geldt op het moment van het vervallen van de zelfstandige belastingplicht een vervreemdings- en eindafrekeningsfictie. Verder wordt voorzien in vier faciliteiten:

Een doorschuiffaciliteit

Een aandelenfusiefaciliteit

Gespreide betaling voor maximaal 10 jaar

Doorschuiffaciliteit als activa ter beschikking zijn gesteld van een onderneming

Onder de doorschuiffaciliteit wordt de fiscale claim over de stille en fiscale reserves en de goodwill doorgeschoven naar de achterliggende vennoten. De aandelenfusiefaciliteit biedt de commanditaire vennoten de mogelijkheid om de fiscale claim door te schuiven naar een houdstervennootschap. Ook geldt bij de overdracht van onroerende zaken een overdrachtsvrijstelling. Onder de tbs doorschuivingsfaciliteit kunnen de vennoten de fiscale claim op ter beschikkinggestelde vermogensbestandddelen doorschuiven.

Het overgangsrecht kan niet worden ingeroepen door open CV’s die zijn opgericht na het moment van indienen van het wetsvoorstel op 19 september 2023, 15:15 uur.

Belastingplicht buitenlanse rechtsvormen

De belastingplicht van naar buitenlands recht opgerichte lichamen wordt momenteel bepaald met de rechtsvormvergelijkingsmethode. Daaronder wordt onderzocht of het buitenlands lichaam kan worden vergeleken met een Nederlandse rechtsvorm. Als dat zo is, wordt de winst of het inkomen van het buitenlands lichaam op dezelfde wijze belast als het Nederlandse lichaam met een vergelijkbare rechtsvorm. Omdat een vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm soms moeilijk kan worden gevonden moeten nu de navolgende vragen worden beantwoord om te bepalen of sprake is van een transparent of non-transparant lichaam.

Wie is de eigenaar van de buitenlandse entiteit of het samenwerkingsverband?

Is de aansprakelijkheid van de participanten beperkt?

Is sprake van een in aandelen verdeeld kapitaal?

Kunnen participanten vrij toe- en uittreden?

Nieuwe methodes

Vanaf 2025 zullen twee aanvullende methodes worden gebruikt, te weten: de vaste methode en de symmetrische methode. Onder de eerste methode wordt een buitenlands lichaam dat in Nederland is gevestigd en dat geen rechtsvorm heeft die kan worden vergeleken met een naar Nederlands recht opgericht lichaam altijd als non-tranparant aangemerkt. De tweede methode geldt als het buitenlands lichaam niet in Nederland is gevestigd. In dat geval wordt het lichaam als non-tranparante entiteit behandeld als dat ook geschiedt in het land van vestiging.

Conclusie

Als de wet haar doelstelling waarmaakt moet het aantal hybride mismatches fors afnemen. Ondernemingen met internationale structuren moeten in 2024 goed onderzoeken of hun belastingplicht verandert. Dit is het geval bij CV-structuren en bij buitenlandse rechtsvormen die geen Nederlandse tegenhanger kennen. Verder is dit kwalificatieonderzoek ook van belang voor particuliere beleggers omdat door de kwalificatiewijziging bronheffing kan worden vervangen door inkomstenbelasting.

Meer weten over internationale fiscale kwesties?

Doet jou onderneming veel handel over de grens en ben je geïnteresseerd in meer internationale fiscale kennis? Dan ben je bij Nextens aan het juiste adres. Lees bijvoorbeeld ons gratis kennisdocument ‘BTW terugvragen’ met kennis over hoe je in het buitenland betaalde btw zo eenvoudig mogelijk terugvraagt.

The post Vennootschapsbelastingplicht van lichamen op de schop appeared first on Nextens.