9 tips voor box 3 die je niet mag missen!

Het fiscale onderwerp dat de gemoederen het afgelopen jaar waarschijnlijk het meest heeft bezig gehouden is natuurlijk de problematiek en eventuele veranderingen rondom box 3. Wat het nog te vormen kabinet op dat vlak exact zal gaan veranderen, blijft natuurlijk nog even de vraag maar we kunnen wel naar de huidige situatie kijken. Dat hebben we dan ook gedaan. Onze fiscaal econoom Raymond Barkman heeft 9 tips voor je op een rijtje gezet zodat je in ieder geval dit jaar de heffing in box 3 zo gunstig mogelijk kunt laten uitvallen.

De 9 tips voor box 3

Optimaliseer de samenstelling van je box 3-vermogen
Deze tip hangt samen met de verschillende forfaitaire rendementspercentages van box 3-vermogensbestanddelen. Overweeg je om voor langere tijd minder vermogen aan sterke waardeveranderingen onderhevig te laten zijn (aandelen), verkoop dan deze vermogensbestanddelen en zet de verkoopopbrengst bijvoorbeeld op een spaardeposito vóór 1 januari 2024.

Let wel: het moet wel om een vermogenswijziging voor langere tijd zijn (minimaal 3 maanden met daarin de peildatum) anders treedt de maatregel van de peildatumarbitrage in werking waardoor de vermogenswijziging wordt genegeerd. Zie hierna.

Pas op voor maatregel tegen peildatumarbitrage
Het kwam in de eerste tip al even ter sprake maar van peildatumarbitrage is sprake als je rondom de peildatum van 1 januari vermogensbestanddelen binnen de drie vermogenscategorieën van box 3 heen- en weer verschuift om zo box 3-heffing te besparen.

Dit kan bijvoorbeeld door vermogen uit de categorie ‘overige bezittingen’ met het hoogste forfaitaire rendementspercentage net voor de peildatum te verkopen en zo naar de categorie banktegoeden met het laagste forfaitaire rendementspercentage over te hevelen en kort na de peildatum dit weer terug te draaien.

Hetzelfde gaat op als je schulden aangaat kort vóór de peildatum en die na peildatum weer aflost. Om peildatumarbitrage te voorkomen worden de heen- en weer-omzettingshandelingen genegeerd als beide handelingen plaatsvinden binnen een aaneengesloten periode van drie maanden met daarin een peildatum. Dit houdt in dat omzettingshandelingen voor 1 oktober en na 31 maart niet als arbitragehandeling worden aangemerkt. Zitten er tussen de beide omzettingshandelingen meer dan drie maanden, dan is geen sprake van peildatumarbitrage.

Bespaar box 3-heffing door schenkingen vóór 1 januari 2024
Een schenking – aan een goed doel, je kind(eren) of iemand anders – verlaagt je box 3-vermogen. Dit kan je box 3-heffing besparen. Als de begiftigde zelf al box 3-heffing verschuldigd is, geldt het argument van belastingbesparing in box 3 niet meer. Schenking is nog wel zinvol als de begiftigde nog voor 1 januari 2024 de schenking aanwendt voor bijvoorbeeld consumptief gebruik of aflossing van de eigenwoningschuld.

Benut de aftrek van belastingschulden in box 3
Voor deze tip moet je al wat eerder actie hebben ondernomen dus het is een beetje een dode mus maar we noemen hem toch. Als je vóór 1 november 2023 een voorlopige aanslag hebt aangevraagd of vóór 1 oktober 2023 een definitieve aangifte hebt ingediend en de Belastingdienst heeft geen voorlopige aanslag opgelegd vóór 31 december 2023, dan mag je een bedrag ter grootte van de na 31 december 2023 opgelegde en betaalde belastingaanslag opnemen als schuld in box 3. Het rendement van deze schuld kun je dan in aftrek brengen op het rendement van de overige belaste bezittingen in box 3 met peildatum 1 januari 2024.

Voor de schenkbelasting geldt een soortgelijke tegemoetkoming indien de aangifte schenkbelasting uiterlijk acht weken vóór 31 december 2023 is ingediend, maar de Belastingdienst niet voor jaareinde de (voorlopige) aanslag schenkbelasting heeft opgelegd.

Benut ook in 2024 de vrijstelling voor groene beleggingen en andere box 3-vrijstellingen
In 2023 kun je in box 3 voor een bedrag van maximaal € 65 072 belastingvrij in zgn. groene beleggingen investeren. Voor fiscale partners geldt een (gezamenlijke) maximumvrijstelling van € 130.144. Fiscale partners kunnen kiezen hoe zij de totale grondslag waarover het voordeel uit sparen en beleggen wordt berekend, willen verdelen. Daarnaast geldt onder voorwaarden een vrijstelling in box 3 voor voorwerpen van kunst en wetenschap, bossen, natuurterreinen en Natuurschoonwet-landgoederen.

Waardeer je vorderingen kritisch op peildatum 1 januari 2024
Je moet je vermogensbestanddelen in box 3 in beginsel waarderen tegen de waarde in het economisch verkeer (wev) op de peildatum 1 januari. Dit geldt ook voor vorderingen die je in privé hebt uitstaan. Als je verwacht dat de vordering niet meer (volledig) terugbetaald zal worden, dan heeft dit effect op de hoogte wev-waarde van de vordering en is het mogelijk om de (nominale) waarde van de vordering in box 3 te verminderen.

Betaal eind 2023 hypotheekrente van 2024 vooruit
Het kan aantrekkelijk zijn om hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2024 vooruit te betalen in 2023. Dit verlaagt je box 3-heffingsgrondslag. Het is ook voordelig om de rente vooruit te betalen als je in 2024 een lager inkomen of belastingheffing tegen een lager progressief tarief verwacht.

Stel de verhuur van uw eigen woning uit tot na 1 januari 2024
De door jezelf bewoonde eigen woning valt in box 1. Wil je je eigen woning voor langere tijd verhuren, dan wordt deze woning in beginsel beleggingsvermogen en gaat de woning over naar box 3. Als je de woning pas vanaf 2 januari 2024 verhuurt, dan zal de woning in 2024 niet in de box 3-heffing worden meegenomen.

Denk om bijzondere regels voor tijdelijke verhuur van eigen woning
Bij tijdelijke verhuur van de eigen woning blijft de woning in box 1. Voor dat geval moet je 70% van de inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning opgeven als inkomen in box 1. De inkomsten mag je nog verminderen met kosten die direct met de verhuur samenhangen. Tijdelijke verhuur heeft geen gevolgen voor je hypotheekrenteaftrek, tenzij het gaat om een leegstaande eigen woning die te koop staat.

Meer tips, meer info?

Bij Nextens zitten we bovenop de actualiteit en publiceren we op regelmatige tijdstippen interessante fiscale tips en artikelen. Dit en meer vind je ook in onze kennisbank Naslag. Je vindt daar namelijk altijd de meest actuele informatie omtrent fiscale regelgeving, jurisprudentie, templates en rekenmodules.

Heb je behoefte aan meer eindejaarstips? Lees dan bijvoorbeeld de tips voor bedrijven of de dga.

The post 9 tips voor box 3 die je niet mag missen! appeared first on Nextens.