Fiscale eindejaarstips voor bedrijven

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en onze fiscaal econoom Raymond Barkman heeft dan ook verre van stil gezeten. Het resultaat: een indrukwekkende lijst met fiscale eindejaarstips. Het zijn er echter zo veel dat we ze niet per tip in een afzonderlijk artikel kunnen delen. We hebben de tips daarom in drie verschillende secties opgedeeld:

Fiscale eindejaarstips voor bedrijven

Fiscale eindejaarstips voor de directeur-grootaandeelhouder

Fiscale eindejaarstips voor particulieren

In dit eerste artikel delen we ruim 20 fiscale eindejaarstips voor bedrijven met je. Deze zijn weer onderverdeeld in 4 categorieën:

Innovatie en investeringen

Vennootschapsbelasting

Personeel

Omzetbelasting

Fiscale tips m.b.t. innovatie en investeringen

Dien tijdig je WBSO-aanvraag in
Tijdig houdt in dat je een aanvraag indient vóórdat het S&O-werk gaat plaatsvinden. In verband met de feestdagen in december 2023 geldt als uiterste aanvraagdatum 20 december 2023.

Benut willekeurige afschrijving op basis van investeringen in 2023
Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kun je voor maximaal 50% willekeurig afschrijven over de afschrijvingsbasis (investeringsbedrag minus restwaarde).

Op het restant (de andere 50% van de afschrijvingsbasis) pas je de gewone afschrijving toe. Deze willekeurige afschrijving geldt alleen voor gedane investeringen in 2023. Je moet het bedrijfsmiddel in het kalenderjaar 2023 hebben gekocht of voortgebracht, én je moet het in gebruik nemen voor 1 januari 2026. Verder moet je opletten of het bedrijfsmiddel niet in een categorie van uitgesloten bedrijfsmiddelen valt.

Als je meer wilt weten over deze en andere duurzame aftrekposten, lees dan ook ons gratis kennisdocument ‘Fiscaal voordelig verduurzamen‘.

Optmimaliseer de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De KIA is een staffelsgewijze investeringsfaciliteit. Zie onderstaande tabel voor 2023. Door een juiste timing van het doen investeringen, bereik je een optimaal resultaat voor wat betreft de KIA. Voorbeeld. Als je investeringsbedrag voor 2023 in de hoogste KIA-schaal ligt (meer dan € 353.973), terwijl je investeringsvolume voor 2024 aanzienlijk lager zal zijn, dan is het raadzaam om de investeringen deels uit te stellen tot 2024.

Als je meer wilt weten over deze en andere duurzame aftrekposten, lees dan ook ons gratis kennisdocument ‘Fiscaal voordelig verduurzamen‘.

Meer danMaar niet meer danAftrek–€ 2.6000€ 2.600€ 63.71628% van het investeringsbedrag€ 63.716€ 117.991€ 17.841€ 117.991€ 353.973€ 17.841 verminderd met 7,56%van het gedeelte
van het investeringsbedrag dat de € 117.991 te boven gaat. € 353.973–0

Investeer nog dit jaar in bepaalde EIA/MIA kwalificerende bedrijfsmiddelen (BP2024)
Onder investeren wordt verstaan het aangaan van verplichtingen (d.w.z. het sluiten van een koop-, aannemings- of leaseovereenkomst) voor de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel. Een opschortende voorwaarde speelt geen rol. Onder investeren vallen ook het maken van voortbrengingskosten voor een bedrijfsmiddel waarbij die verplichtingen en kosten op de investerende ondernemer moet drukken. Vanaf 2024 gaat het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel omlaag van 45,5 procent naar 40 procent.

Als je meer wilt weten over deze en andere duurzame aftrekposten, lees dan ook ons gratis kennisdocument ‘Fiscaal voordelig verduurzamen

Pas op voor uitputting EIA/MIA budget
Voor EIA/MIA-investeringen bestaat een maximum budget (op = op). Het is daarom raadzaam om voor 2024 bestemde EIA/MIA-investeringen iets naar voren te halen om te voorkomen dat de beschikbare budgetten al zijn gebruikt. De nieuwe Milieu- en Energielijsten voor het daaropvolgende kalenderjaar worden jaarlijks rond medio december gepubliceerd.

Gebruik tijdig je herinvesteringsreserve
De winst behaald met de verkoop van een bedrijfsmiddel kan onder voorwaarden aan de herinvesteringsreserve worden toegevoegd. Hierdoor blijft belastingheffing over de verkoopwinst achterwege. Dit blijft ook zo als je uiterlijk binnen drie jaren na het jaar van verkoop een vervangende, kwalificerende investering hebt gedaan óf dat je kunt aantonen dat je voornemen om te herinvesteren eind 2023 nog bestaat. Dit kun je onder meer doen door het vervangingsvoornemen vast te leggen in de notulen van de directievergaderingen. Let wel op dat een in 2020 ontstane herinvesteringsreserve uiterlijk 31 december 2023 moet zijn benut.

Voorkom desinvesteringsbijtelling
De termijn waarbinnen een vervreemding aanleiding geeft tot een desinvesteringsbijtelling is vijf jaar na de aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden en waarvoor recht heeft bestaan op EIA, MIA of KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). De desinvesteringstermijn kan dus korter zijn dan vijf jaar, eventueel zelfs één jaar. Voor bedrijfsmiddelen die in 2018 zijn aangeschaft en waarvan nu het einde van de desinvesteringstermijn in zicht komt, is het raadzaam om deze pas begin 2024 te verkopen.

Fiscale tips mb.t. Vennootschapsbelasting

Drempels generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingsmaatregel)
In de vennootschapsbelasting geldt er een beperking van de renteaftrek tot 20 procent van de gecorrigeerde Nederlandse fiscale winst (EBITDA) van een onderneming. Blijft het saldo aan rente beneden € 1 miljoen (de drempel), dan is de gecorrigeerde winst niet van belang; de rente is dan steeds aftrekbaar.

Deze renteaftrekbeperking geldt per vennootschap. Bij het eventueel aangaan van een fiscale eenheid tussen vennootschappen met veel interne renteverplichtingen kan het onder omstandigheden voordeliger zijn om geen fiscale eenheid aan te gaan zodat elke vennootschap de renteaftrek tot de drempel van € 1 miljoen zelfstandig kan benutten. Echter, in andere gevallen kan het, juist beter zijn om een fiscale eenheid aan te gaan of uit te breiden, zodat de EBITDA van deze groep beschikbaar komt om de 20%-ruimte over te berekenen.

Dien tijdig je verzoek om verbreking fiscale eenheid in
Ingeval je per 1 januari 2024 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid vennootschapsbelasting wil ontvoegen, dan moet je het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2023 hebben ingediend.

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogen slechts afschrijven op een gebouw in eigen gebruik totdat de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde. Dit betekent dat het belangrijk is om de WOZ-beschikking te controleren en zo nodig bezwaar aan te tekenen.

Optimaliseer je verliesverrekening
Vanaf 2022 zijn verliezen volledig verrekenbaar met winsten van € 1 miljoen per boekjaar. Is de (resterende) winst hoger dan € 1 miljoen dan is deze voor 50% verrekenbaar met verliezen. Een eventueel openstaand verlies is verrekenbaar met winsten uit toekomstige jaren, zonder beperking in tijd, maar met inachtneming van hiervoor genoemde beperkingen.

Ziet het er naar uit dat je verlies over 2023 groter dan € 1 miljoen zal worden en dus deels beperkt verrekenbaar wordt, bekijk dan of er mogelijkheden zijn om je resultaat dit jaar te verhogen. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk. Ook kun je de afschrijving van in 2023 geïnvesteerde bedrijfsmiddelen verminderen via de regeling van de willekeurige afschrijving.

Benut giftenaftrek voor giften van je bv aan een goed doel (BP2024)
Overweeg je binnenkort een schenking vanuit je bv aan een goed doel te doen, hou dan rekening met de gewijzigde regels hiervoor per 1 januari 2024. Je gift aan een anbi of een steunstichting sbbi wordt vanaf 2024 – zonder enige begrenzing – niet langer aangemerkt als een verkapte winstuitdeling, die belast wordt met inkomstenbelasting (box 2) en dividendbelasting. Giften zijn voor de bv aftrekbaar tot ten hoogste 50 procent van de winst, met een maximum van € 100.000. Als je vennootschap een zakelijk belang heeft bij de betaling aan een goed doel (bijv. bij reclame, sponsoring), dan is sprake van zakelijke kosten die volledig aftrekbaar zijn.

Hogere giftenaftrek voor je bv aan culturele instelling
Je mag een gift vanuit je bv aan een culturele instelling vermenigvuldigen met 1,5 voor de giftenaftrek vennootschapsbelasting, met een maximum van € 2.500.

Fiscale tips m.b.t. Personeel

Benut de Werkkostenregeling optimaal
Het is raadzaam om na te gaan of je de vergoedingen en verstrekkingen die je in 2023 aan je werknemers hebt gegeven, correct hebt verwerkt en waar gewenst hebt aangewezen als eindheffingsbestanddelen voor de werkkostenregeling. Na afloop van het jaar kun je niet alsnog vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen. Voor 2023 is de vrije ruimte van de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 van de loonsom eenmalig verhoogd naar 3%. Boven de grens van € 400.000 van de loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%. In 2024 is de eenmalige verhoging niet langer van toepassing en geldt tot de grens van € 400.000 het tarief van 1,92%.

De laatste wijzigingen in de WKR lees je in ons gratis kennisdocument ‘WKR-wijzigingen 2023‘.

Anticipeer op versoberde 30%-regeling (BP 2024)
Vanaf 1 januari 2024 wordt de regeling voor expats versoberd. Het bedrag dat je dan nog forfaitair belastingvrij kunt vergoeden, bedraagt voor de eerste 20 maanden maximaal 30% van het loon, de 20 maanden daarna maximaal 20% en de 20 maanden dáárna maximaal 10%.

Deze versobering heeft echter geen impact op expats die al vóór 1 januari 2024 gebruikmaken van de 30%-regeling. Door nieuwe expats nog versneld (vóór 31 december 2023) onder de 30%-regeling te brengen, blijft voor hen nog de huidige regeling van toepassing, ook in de periode na 1 januari 2024.

Fiscale regeling ter beschikking stellen fiets
Als je een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer en deze fiets ook voor privédoeleinden gebruikt wordt, geldt een bijtelling van 7% van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de fiets. Woon-werkverkeer geldt als privégebruik van de fiets. De bijtelling geldt alleen bij terbeschikkingstelling van een fiets. Als de fiets eigendom wordt van de werknemer, gaat de gehele waarde van de fiets ten koste van het werkkostenbudget. Dit kun je doen bijvoorbeeld op basis van een cafetariaregeling.

Gedetailleerde informatie over de fiets van de zaak en de WKr lees je in ons gratis kennisdocument ‘Fiets van de zaak de WKR’.

Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)
Vanaf 1 januari 2024 geldt het wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat alle werknemers met een minimumloon hetzelfde uurloon zullen ontvangen, ongeacht de duur van de werkweek. Het uurloon wordt de grondslag en niet meer het maandloon. De vaste minimum maand-, week-, en daglonen verdwijnen. Het bruto wettelijk minimumuurloon bedraagt per 1 januari 2024: € 13,27. Check even of je hieraan voldoet.

Fiscale tips m.b.t. Omzetbelasting

Wijziging btw-aftrek door andere verhouding belaste versus vrijgestelde prestaties
Het kan zijn dat je aan het einde van het (boek)jaar btw kunt terugvragen wanneer het gebruik van investeringsgoederen voor vrijgesteld gebruik is afgenomen ten gunste van btw-belast gebruik én afwijkt van de verhouding waarin de aankoop-btw in aftrek is gebracht.

Btw-correctie voor privégebruik ondernemingsgoederen en -diensten
Als je btw voor de kosten van goederen en diensten die jouw personeel in privé heeft gebruikt in aftrek hebt gebracht, is dan kans groot dat je de aftrek moet corrigeren. Hiervoor bestaan verschillende mechanismen. Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) is daarvan de belangrijkste. Voor de uitgaven voor de ondernemer zelf geldt een ander correctiemechanisme. Aan het eind van ieder jaar moet je de btw-correctie voor het privégebruik berekenen en in de laatste btw-aangifte van dat jaar verwerken.

Btw-correctie privégebruik auto van de zaak
Over het privégebruik van de aan je personeel beschikbaar gestelde auto van de zaak moet je btw betalen. Dit kan bijvoorbeeld door 2,7% van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm, op aangifte te voldoen. In bepaalde situaties kunnen afwijkende regels gelden. Bijvoorbeeld als de auto ouder is dan vijf jaar of de gebruiker een sluitende kilometeradministratie bijhoudt.

Meer fiscale eindejaarstips lezen?

Dat kan. Na dit eerste artikel met fiscale eindejaarstips voor bedrijven zullen we in de aankomende dagen ook de andere twee delen met fiscale eindejaarstips voor de directeur-grootaandeelhouder en voor particulieren publiceren. Hou onze site of onze LinkedIn-pagina daarom goed in de gaten.

The post Fiscale eindejaarstips voor bedrijven appeared first on Nextens.