MKB-sector sluit financieringsconvenant met diverse financiers

Nederland streeft ernaar het meest gunstige financieringsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Europa te realiseren. Dit ambitieuze doel vormt de kern van het financieringsconvenant dat de MKB-sector heeft gesloten met diverse financiële partijen. Momenteel ondervindt het MKB aanzienlijke moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering, ondanks de aanzienlijke investeringen die van deze bedrijven worden verwacht voor hun bijdrage aan de verduurzaming en digitalisering van de samenleving.

Banken zijn teruggetrokken

Het convenant, ondertekend door MKB Nederland en Stichting MKB Financiering (SMF) enerzijds, en verschillende financiële instellingen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken, anderzijds, beoogt in het kort de toegang tot financiering voor MKB-bedrijven te vergemakkelijken.

Met name financieringen onder de €1 miljoen zijn momenteel moeilijk te verkrijgen voor MKB-ondernemers, en onder de €250.000 is het verkrijgen van financiering bijzonder uitdagend, mede doordat banken zich de laatste decennia steeds verder hebben teruggetrokken uit de MKB-sector, dat schrijft het FD.

MKB-financieringsadviseurs

Volgens het convenant moet er een financieringshub worden opgezet, waar alle relevante partijen bij betrokken zijn, om MKB-bedrijven de juiste weg te wijzen naar de meest geschikte financieringsmogelijkheden. Tegelijkertijd is het de bedoeling om de beroepsgroep van MKB-financieringsadviseurs uit te breiden, een functie die bij banken in de afgelopen jaren vaak is wegbezuinigd.

Een ander doel van het convenant is het mobiliseren van meer Europees kapitaal, waaronder de oprichting van een financieringsfonds met institutioneel kapitaal. Hierbij wordt tevens gestreefd naar goedkopere financiering voor het MKB.

Speciale gezant

Gezien de verwachte ondersteuning van de overheid is dit akkoord aangeboden aan minister Adriaansens van Economische Zaken. Er wordt gepleit voor de aanstelling van een speciale gezant voor MKB-financiering, die onder andere verantwoordelijk zal zijn voor het coördineren van alle aspecten van het convenant en het bewaken van de voortgang, aldus het FD. ‘Begin 2024 moeten de eerste effecten al merkbaar zijn’, zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter van SMF. ‘Dan moeten MKB-bedrijven al sneller aan een krediet kunnen komen.’

Ook financiële controle met Nextens Grip?

The post MKB-sector sluit financieringsconvenant met diverse financiers appeared first on Nextens.