Fiscaal profiteren van verduurzamen

In welke sector je ook actief bent, je kunt als ondernemer niet meer om klimaatverandering en de energietransitie heen. Ook jij zult vroeg of laat moeten investeren in duurzamere technologieën en bedrijfsmiddelen om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Gelukkig zijn er meerdere regelingen en subsidies die fiscaal profiteren van verduurzamen mogelijk maken. Daar gaan we in deze blogpost wat dieper op in.

CO2 neutraal in 2050

De Europese Unie heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Uiterlijk in 2050 dient immers de emissie van broeikasgassen (zoals CO2, methaan, fluorgas en lachgas) netto nul te bedragen. Daarna is het streven zelfs om negatieve emissies te realiseren. Deze doelstelling is niet zonder gevolgen. Bedrijven zullen moeten investeren in nieuwe technologieën, bedrijfsmiddelen en infrastructuur. Niet alleen om aan deze doelen te kunnen voldoen, maar in veel gevallen zelfs om het voortbestaan op lange termijn te kunnen waarborgen.

Nieuwe wet- en regelgeving

Het blijft echter niet alleen bij strengere doelstellingen. Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, is ook nieuwe of aangescherpte wet- en regelgeving nodig. Bedrijven krijgen daardoor te maken met nieuwe milieuvoorschriften, emissienormen, rapportageverplichtingen en andere regulerende maatregelen.

Fiscale instrumenten en stimuleringsmaatregelen

Om de doelstellingen en maatregelen kracht bij te zetten, maken de overheden van de lidstaten gebruik van (fiscale) instrumenten en stimuleringsmaatregelen. Denk aan subsidies, belastingvoordelen, leningen en investeringsfondsen. Hiermee worden bedrijven ondersteund bij de transitie naar een klimaatneutrale economie.

Niet meedoen betekent risico

Bedrijven die niet (of niet tijdig) voldoen aan de klimaatdoelstellingen en onvoldoende inzet tonen op het gebied van duurzaamheid kunnen rekenen op boetes. Daarnaast lopen ze het risico van reputatieschade. Investeerders, klanten, en niet in de minste plaats de media, hechten immers steeds meer belang aan de klimaatprestaties van bedrijven. Duurzaamheidsfactoren spelen dan ook steeds vaker een rol bij het nemen van beslissingen.

Groeimogelijkheden

De energiecrisis kent niet alleen negatieve gevolgen. Het biedt voor veel bedrijven namelijk ook kansen. Kansen op groei. De markt voor duurzame oplossingen en producten zal in de aankomende jaren namelijk een enorme vlucht nemen. Bedrijven die zich dus richten op bijvoorbeeld circulair ondernemen, afvalmanagement of andere duurzame initiatieven, profiteren van een grotere markt en concurrentievoordelen. Daarnaast kun je als bedrijf juist nu profiteren van fiscale regelingen om duurzaamheidstrajecten binnen je onderneming in gang te zetten en gestalte te geven.

Nu fiscaal profiteren van verduurzamen

Het is nu dan ook het ideale moment om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Het kan echter een uitdaging zijn om je weg te vinden in het woud van regelingen en subsidies. We hebben daarom een aantal interessante fiscale stimuleringsmaatregelen voor je op een rijtje gezet.

De Energie investeringsaftrek (EIA)

De eerste regeling is de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling in Nederland die bedrijven stimuleert om te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Het biedt ondernemingen een financieel voordeel door middel van een extra fiscale aftrek op de winst, bovenop de reguliere afschrijvingen. De aftrek is 45,5% van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt.

De EIA is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het verminderen van hun energieverbruik en het verlagen van hun CO2-uitstoot. Het doel is om energiebesparing en duurzame energie-opwekking te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame en energiezuinige economie.

Om gebruik te kunnen maken van de EIA moet je als bedrijf voldoen aan bepaalde voorwaarden en de investering melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aftrek wordt vervolgens verrekend met de fiscale winst, wat leidt tot een verlaging van de te betalen vennootschapsbelasting.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee regelingen die meestal in één adem worden genoemd. Het zijn echter wel degelijk twee afzonderlijke regelingen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling die bedrijven stimuleert om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA biedt ondernemingen een financieel voordeel door middel van een extra fiscale aftrek op de winst, bovenop de reguliere afschrijvingen. De MIA is een extra aftrekpost waarmee de ondernemer tot 45% van de investering in mindering kan brengen van de winst.

Met de VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen) kan de ondernemer tot 75% van de investeringskosten afschrijven op een tijdstip die de ondernemer zelf kiest. De resterende 25% wordt op de reguliere wijze afgeschreven.

Het doel van de VAMIL is het verminderen van de milieubelasting en het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van het bedrijfsleven. Om gebruik te maken van de MIA en/of VAMIL moet een bedrijf een investering binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na deze melding kan een bedrijf de MIA of de VAMIL verwerken in de belastingaangifte.

Tijdelijke Willekeurige Afschrijving 2023 (TWA 2023)

Naast de VAMIL is er in 2023 ook nog een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling biedt ondernemers de mogelijkheid tot eenmalige willekeurige afschrijving op aangewezen investeringen in bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen en zorgt er voor dat ondernemers meer en sneller kunnen afschrijven in 2023 dan normaal gesproken is toegestaan. Deze willekeurige afschrijving houdt feitelijk in dat een ondernemer in het investeringsjaar (kalenderjaar 2023) tot maximaal 50% van de investering willekeurig en het restant regulier mag afschrijven.

Subsidies en andere stimuleringsmaatregelen

Naast bovengenoemde fiscale regels zijn er ook verschillende subsidies die investeren in verduurzaming door bedrijven (en hun werknemers) stimuleren. Dit betreft bijvoorbeeld:

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Dit is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers.

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Dit is een subsidie specifiek voor woningcorporaties en verhuurders voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb’ers waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM).Deze subsidie geeft mkb’ers een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies en de uitvoering van dit advies.

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Dit betreft een subsidie aan bedrijven voor de investering in emissieloze bedrijfsauto’s.

Groen werkgeversschap

Sommige van deze regelingen zijn specifiek gericht op het verstrekken van fiscaal voordeel aan werknemers. Bedrijven kunnen hun werknemers hiermee helpen bij het maken van groene of groenere keuzes. We zien dan ook dat groen werkgeverschap langzaam maar zeker een plek begint te krijgen in een aantal (collectieve) arbeidsovereenkomsten. Zo bieden het Havenbedrijf Rotterdam en Douwe Egberts hun medewerkers budgetten voor klimaatgerelateerde doeleinden thuis.

Uit onderzoek van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) blijkt echter ook dat veel werkgevers de fiscale regels rondom werkkostenvergoedingen en mobiliteitsregelingen nog steeds als onnodig complex en beperkend ervaren. Dit heeft tot gevolg dat ze hun werknemers wel willen helpen bij het maken van groene keuzes, maar vaak niet weten hoe. Daarom worden dergelijke afspraken helaas nog maar mondjesmaat gemaakt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de kennisproducten van Nextens en hoe deze je kunnen helpen bij je dagelijkse werkzaamheden? Kijk dan bijvoorbeeld eens naar Nextens Grip. Aangiftesoftware speciaal voor het bedrijfsleven. Of neem contact op met een van onze accountmanagers. Zij kunnen je precies uitleggen welk product jouw bedrijf zowel tijd als geld helpt besparen.

The post Fiscaal profiteren van verduurzamen appeared first on Nextens.